چارلی چاپلین: گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ن...- کانال آکابانو

چارلی چاپلین: گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم لم میدهم و به بدبختیهایم لبخند میزنم مردم فکر میکنند هیچ مشکلی ندارم اما زندگی بدون مشکل فقط خواب است آدم نمی تواند همیشه بخوابد! شب خوش @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: