نظم اعداد بہ هم ريختہ از رفتن تو 'يڪ' نفر رفت! ول...- کانال آکابانو

نظم اعداد بہ هم ريختہ از رفتن تو 'يڪ' نفر رفت! ولے 'هيچ' کسے اينجا نيست...

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: