درحلزون هاانگلی وجودداردکه این انگل ازطریق اب وارد...- کانال آکابانو

درحلزون هاانگلی وجودداردکه این انگل ازطریق اب واردبدن میشودوبه تخم گذاری داخل بدن میپردازدومنجربه بیماری کشنده میشودوعلائم اولیه ان استفراغ خون وفلجی پاها است @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: