يك نوع مداد وجود دارد كه بعد از اتمام به گياه تبدي...- کانال آکابانو

يك نوع مداد وجود دارد كه بعد از اتمام به گياه تبديل مى شود.در اين مداد به جاى پاك كن انتهاى آن بذر قرار دارد.هر يك مداد از يك درخت و هر يك درخت از يك مداد، شعار این شرکت است @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: