خدایا پنجره اے براے تماشا و حنجره اے براے صدا ز...- کانال آکابانو

خدایا پنجره اے براے تماشا و حنجره اے براے صدا زدن ندارم ، امیدم به توست...

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: