براے متنفر بودن از ڪسانے ڪه از من متنفر هستند اصلا...- کانال آکابانو

براے متنفر بودن از ڪسانے ڪه از من متنفر هستند اصلا وقت ندارم چون بسیار سرگرم دوست داشتن ڪسانے هستم ڪہ دوستم دارند.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: