دعا کنیم هیچکس دلش نگیرد، اگر هم گرفت خدا یک هم صح...- کانال آکابانو

دعا کنیم هیچکس دلش نگیرد، اگر هم گرفت خدا یک هم صحبت خوب سر راهش بگذارد. دعا کنیم هیچکداممان اشکی از چشمانش نیاید، اگر هم آمد از خوشحالی و شوق باشد. دعا کنیم هیچکس دلش پر نشود ﺍﮔر ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ شود ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ! ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸود ﺍﮔر ﻫﻢ ﺷﺪ، ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾک ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕر ﺑﻬﺶ ﺑﺪهد! ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭد ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳد! ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشد… شبتان پر از حس آرامش خوب…

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: