خدایا سیرت را تو میبینے و صورت را دیگران شرم دا...- کانال آکابانو

خدایا سیرت را تو میبینے و صورت را دیگران شرم داریم از اینڪہ محبوب دیگران باشیم و منفور تو... پس خدایا

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: