ڪاش ڪودڪ بودیم تا بزرگٺرین ؛ خطای ما خط خطی ڪردن ...- کانال آکابانو

ڪاش ڪودڪ بودیم تا بزرگٺرین ؛ خطای ما خط خطی ڪردن روی دیوارها بود نه دل انسان ها https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: