دندانم شکست، برای شن ریزه ای که در غذایم بود ... ...- کانال آکابانو

دندانم شکست، برای شن ریزه ای که در غذایم بود ... درد کشیدم ، نه برای دندانم، برای کم شدن سویِ چشمان مادرم....

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: