خدایا ... یاریم ده برای خوب شدن و خوب ماندن خدا...- کانال آکابانو

خدایا ... یاریم ده برای خوب شدن و خوب ماندن خدایا ... یاریم ده تا همانی باشم که از خلقتم بر خود ببالی ... آمین ... یا قاضی الحاجات (100 مرتبه) @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: