آدم هایي ڪہ خودشوڹ تو زندگي همیشه تڪیہ گاه بودڹ!...- کانال آکابانو

آدم هایي ڪہ خودشوڹ تو زندگي همیشه تڪیہ گاه بودڹ!!!! وقتي مشڪلي پیدا میڪنڹ، تنهایي رو بیشتر دوست دارڹ،  چـون... عادت بہ تڪیہ ڪردڹ ندارڹ... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط