ســلام کہ تڪرار شود آرامـش قطـره قطـرۀ کدورت‌هاے ج...- کانال آکابانو

ســلام کہ تڪرار شود آرامـش قطـره قطـرۀ کدورت‌هاے ج...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

ســلام کہ تڪرار شود آرامـش قطـره قطـرۀ کدورت‌هاے جـاڹ راشستشو میدهـد! باز هـم سـلام کہ نام خداست مفهـوم زندڪَیست و نمایش احساس است روزتوڹ پرازعشق و امید ‌‌☆ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط