♦️‏بیش از ۷ میلیارد آدم رو زمین هست و تو اجازه مید...- کانال آکابانو

♦️‏بیش از ۷ میلیارد آدم رو زمین هست و تو اجازه میدی یک نفر روزت رو خراب کنه؟

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: