الهی!رجب گذشت و ما ازخود نگذشتیم؟ الهی تو از ما بگ...- کانال آکابانو

الهی!رجب گذشت و ما ازخود نگذشتیم؟ الهی تو از ما بگذر سلام برشعبان و اعیادش سلام برحسین و عباسش سلام بر سجاد و سجودش سلام برعلی اکبر وجوانی اش و سلام برنیمه شعبان وظهور مولودش @akabano کانال بانوان آ

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط