به رغم اینکه تعداداندکی گورخراهلی شده انداما اکثرش...- کانال آکابانو

به رغم اینکه تعداداندکی گورخراهلی شده انداما اکثرشان قابل اهلی شدن نیستند.آن ها غیرقابل پیش بینی اند وبه انسان ها حمله می کنند #تحقيقات دانستنيها https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA #دانستنیها #اطلاعات عمومی

لايک0 انتشار در تلگرام