افراد راست دست تمایل دارند که غذا را در سمت راست د...- کانال آکابانو

افراد راست دست تمایل دارند که غذا را در سمت راست دهان بجوند در حالی که افراد چپ دست تمایل دارند که در سمت چپ بجوند. #تحقيقات

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات