تو درمان غم ز بيرون مجو، كه پادزهر و درمانِ غم ها ...- کانال آکابانو

تو درمان غم ز بيرون مجو، كه پادزهر و درمانِ غم ها ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

تو درمان غم ز بيرون مجو، كه پادزهر و درمانِ غم ها تويي #مسعود_حاجي_زاده

لايک0 انتشار در تلگرام