در ایالت داکوتای شمالی، آمریکا دراز کشیدن و خوابید...- کانال آکابانو

در ایالت داکوتای شمالی، آمریکا دراز کشیدن و خوابیدن با کفش غیرقانونی است. #آمريكا

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: آمريكا