زندگی تک تک این ساعتهاست زندگی چرخش این عقربه هاس...- کانال آکابانو

زندگی تک تک این ساعتهاست زندگی چرخش این عقربه هاست زندگی رازدل مادراست زندگی پینه دست پدراست زندگی مثل زمان درگذراست زندگی آب روانیست،روان میگذرد آنچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد! @akabano

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: