شترمرغ 'استرالیایی' و ' کانگورو ' تنها حیواناتی هس...- کانال آکابانو

شترمرغ 'استرالیایی' و ' کانگورو ' تنها حیواناتی هستند که نمی توانند به عقب حرکت کنند. #تحقيقات خانواده بزرگ

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: تحقيقات