در ارتش چین، سوزن هایی زیر گردن سرباز قرار میگیرد ...- کانال آکابانو

در ارتش چین، سوزن هایی زیر گردن سرباز قرار میگیرد که فرد صاف بایستد و نخوابد. #چين

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: چين