زنبور عسل 5 چشم دارد که دوتای اصلی در بغل و سه تای...- کانال آکابانو

زنبور عسل 5 چشم دارد که دوتای اصلی در بغل و سه تای دیگر روی سرش قرار دارند. #حيوانات خانواده بزرگ:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: حيوانات