'دعاى شبانه' الهی... آرامش شب را نصیب کسانی گردان....- کانال آکابانو

'دعاى شبانه' الهی... آرامش شب را نصیب کسانی گردان...!!! که دعا دارند ادعا ندارند نیایش دارند نمایش ندارند حیا دارند ریا ندارند رسم دارنداسم ندارند...!!! @akabano کانال بانوان آکا

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: