مصرف هسته های تلخ زردآلو بعلت حاوی بودن سطح بالایی...- کانال آکابانو

مصرف هسته های تلخ زردآلو بعلت حاوی بودن سطح بالایی از سیانید میتواند کشنده باشد. #ميوه_جات خانواده بزرگ:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: ميوه_جات