نیوزلند با 4 ملیون جمعیت 70 ملیون گوسفند دارد ...- کانال آکابانو

نیوزلند با 4 ملیون جمعیت 70 ملیون گوسفند دارد #حيوانات خانواده بزرگ:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: حيوانات