کتاب را به نحوی مطالعه کنید که انگار می خواهید آن ...- کانال آکابانو

کتاب را به نحوی مطالعه کنید که انگار می خواهید آن را نقد کنید با این روش مطالب در ذهنتان خواهند ماند. #عمومي خانواده بزرگ:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: عمومي