٧٠ ايراني داوطلب به سفري در مريخ شدند.كه بازگشتي ن...- کانال آکابانو

٧٠ ايراني داوطلب به سفري در مريخ شدند.كه بازگشتي ندارد، ناسا ايران را شجاع ترين كشور جهان ناميده است. #ايرانيان ادمه مطلب در:

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: ايرانيان