مردم قبيله يانومامي از خاكستر استخوانهاي مردگان خو...- کانال آکابانو

مردم قبيله يانومامي از خاكستر استخوانهاي مردگان خود سوپي تهيه ميكنند و آنرا ميخورند.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: