پوست ماهي را تحت هيچ شرايطي نخوريد. خوردن پوست ماه...- کانال آکابانو

پوست ماهي را تحت هيچ شرايطي نخوريد. خوردن پوست ماهي باعث بيماري هاي زيادي ميشود به دليل وجود نيترات زياد داخل ان است.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: