٣٠ درصد سرطان ها با عدم استفاده از تنباكو و الكل و...- کانال آکابانو

٣٠ درصد سرطان ها با عدم استفاده از تنباكو و الكل و رژيم هاي غذايي درست و سالم قابل پيشگيري است.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: