ز نامردان علاج درد خود جستن ، بدان ماند که خار از ...- کانال آکابانو

ز نامردان علاج درد خود جستن ، بدان ماند که خار از پا برون آرد کسی‌ با نیش عقرب ها

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: