در جنگ جهاني دوم marilyn hare براي تقويت روحيه ي س...- کانال آکابانو

در جنگ جهاني دوم marilyn hare براي تقويت روحيه ي سربازان تصميم به بوسيدن ده هزار سرباز گرفت. #جنگ_جهاني_دوم

لايک0 انتشار در تلگرام