مغز 2% از تمام حجم بدن را فرا گرفته اما 25% از اکس...- کانال آکابانو

مغز 2% از تمام حجم بدن را فرا گرفته اما 25% از اکسیژنی که به بدن می رسد را مصرف میکند.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: