خورشيد در اصل سفيد است. - کانال آکابانو

خورشيد در اصل سفيد است.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: