در مصر باستان ماموران امنيتي (پليس امروزي) از ميمو...- کانال آکابانو

در مصر باستان ماموران امنيتي (پليس امروزي) از ميمون هاي دست آموز براي كمك استفاده ميكرده اند.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: