عادت راه رفتن هنگام صحبت کردن با تلفن به این خاطر ...- کانال آکابانو

عادت راه رفتن هنگام صحبت کردن با تلفن به این خاطر است که ما تصویری از مخاطبمان نداریم و بدنمان این گونه از خود عکس العمل نشان میدهد.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: