گوگل مپ از طریق سرعت حرکت دستگاه های اندرویدی میزا...- کانال آکابانو

گوگل مپ از طریق سرعت حرکت دستگاه های اندرویدی میزان ترافیک های خیابانی را محاسبه می کند.

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: