اگر بالشت شما مسطح شده است انرا نیم ساعت درافتاب ق...- کانال آکابانو

اگر بالشت شما مسطح شده است انرا نیم ساعت درافتاب قراردهیدتا با دفع رطوبت به حالت اول بازگردد @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: