زنهافریب کارترینند همه چیزشان راپنهان میکنند تنهای...- کانال آکابانو

زنهافریب کارترینند همه چیزشان راپنهان میکنند تنهایی را دلتنگی را گریه ها را عشقشان را زنهاقویترینند هنگام شکستن صدایشان در نمیآید نهایت تسکین دردیک زن گریه های یواشکی ست زن بودن سخت است @akabano آک

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: