باز هم پنجشنبہ است یڪ دانہ شمع یڪ شیشہ ڪَلاب چ...- کانال آکابانو

باز هم پنجشنبہ است یڪ دانہ شمع یڪ شیشہ ڪَلاب چہ ملاقات ساده اے دارند رفتڪَاڹ ☆روحشوڹ شاد☆ ☆ویادشوڹ گرامي☆ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط