➕⭕️ میزان موفقیت شما به روش تفکرتان بستگی دارد یا...- کانال آکابانو

➕⭕️ میزان موفقیت شما به روش تفکرتان بستگی دارد یاد بگیریدکه به چیزهای بزرگ وموفقیت فکر کنید. ازنگرشهای منفی دوری کنید. خود را به افراد موفق نزدیک کنید. باید به کرات دریابید که باختن در کنار یک آدم موفق بهتر از برنده شدن در کنار یک آدم کودن است. @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: