نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند اما حک...- کانال آکابانو

نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند اما حکاکیهای روی سنگ مهمانهای تاریخند و دوستان خوب حک شدگان روی قلبند و ماندگارانی ابدی

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: